Financieel jaaroverzicht 2014

Financieel Overzicht 2014 rekening courant Stichting ProTanZ
Goedgekeurd tijdens bestuursvergadering 5 maart 2015 te Wormer
         
Ontvangsten                     €   Uitgaven  €
         
Saldo RABO per 31-12-2013 6.690,14   Diverse Bankkosten 249,24
      Storting naar ZZG ter verdubbeling 12.500,00
        Kilangala Miss. Kleutersc 11022014 2.500,00
Giften Particulieren 3.078,00   Reis Tanzania 2013 1.201,46
Giften Instellingen, Diaconieën 6.488,57   Klg. Mss. Kleuterschool 25042014 2.500,00
Storting ZZG [verdubbeld bedrag] 27.500,00   Klg. Mss. Invest. Lgr.sch. 03062014 22.500,00
Inkomsten Springkussenfeest 4.216,78   Kilangala Miss. Opleiding Meesters 800
Aanvulling Spaarrekening 4.057,00   Kosten Springkussenfeest 1.944,68
Voorschot 1.500,00   Voorschot terugbetaling 1.500,00
  +————-     +————-
      Saldo per 31-12-2014 7.835,11
Totaal 53.530,49   Totaal 53.530,49
 
Financieel Overzicht 2014 bedrijfsspaarrekening Stichting ProTanZ
         
Ontvangsten  €   Uitgaven  €
         
Saldo RABO per 31-12-2013 4.487,84   Storting naar Rekeningcourant 4.057,00
Rente over 2014 15,47      
      Saldo per 31-12-2014 446,31
  +————-     +————-
Totaal 4.503,31   Totaal 4.503,31

 

Blueprint voor jaarverslag 2014

Blueprint, Bruidsschat

Behoort bij jaarverslag 2014, Stichting ProTanZ

Tijdens mijn verblijf in maart 2014 in Tanzania, bleek er behoefte, zowel bij de autoriteiten, de missieleiding, schoolleiding als bij mijzelf, aan duidelijkheid te bestaan over een aantal zaken.

 1. Wat is er precies van ProTanz te verwachten aan investeringen en wat ook niet?
 2. De situatie, invulling en bestemming van de terreinen en de gebouwen?
 3. Wat is het tijdspad, wanneer komt er een einde aan onze bemoeienissen?

Ad 1. Er is een lijst opgesteld die als een soort ‘Bruidsschat’ kan worden gezien van wat ProTanz al in de loop van de jaren al geïnvesteerd heeft en wat er nog te verwachten is en wat niet meer. Dit ook om al te overspannen verwachtingen te voorkomen.

Ad 2. Er is een plattegrond getekend met daarop de situatie van de bestaande gebouwen en de plaatsing van de toekomstige gebouwen alsmede de bestemming van de akkers, terreinen en velden.

Ad 3. Er is een tijdspad opgesteld met daarin een overzicht van de bouw-data en een planning van de nog te realiseren bebouwing in de toekomst, eindigend in 2020.

Dit geheel gaat als ‘Blueprint’ door het leven. Uiteindelijk zijn deze documenten met algehele instemming aanvaard door alle betrokken instanties zodat er nu minder kans is op verwarring.

De Bruidsschat: het totaal aan investeringen door ProTanz

00

Terreinen, Gronden, Velden 4,35HA

 

 

 

Bouwterrein voor schoolgebouwen en pleinen

Grote schoolakker, ontgonnen, bezaaid t.b.v. extra voeding

Aanleg speel-, sportvelden, egalisering

2007/10

2008

2015/20

 

10

Kleuterschool, Keuken, Toiletten

 

 

 

Gebouw met 4 klassen, kantoor, meubilair

Gebouw keuken, inrichting; toiletten, wateraansluiting

4 onderwijzers, opleiding; kokkin; tot en met 2015

Exploitatie tot en met 2015

Aansluiting elektra

2008

2008

2008

2008

2014/15

 

20

Lagere School van totaal 10 Units

 

 

 

2x Latrinegebouwen voorzien van wateraansluiting

Vlagmemorial

Uitbreiding 1, units 1,2, 3, inclusief meubilair

Uitbreiding 2, units 4, 5, inclusief meubilair

Uitbreiding 3, units 6,7

Uitbreiding 4, units 8,9, 10

Aansluiting elektra

2014

2013

2010

2014

2015/16

2016/20

2014/15

 

30

7x Staffhouses met binnenplaats

 

 

 

Bouw staffhouse 1

Bouw staffhouse 2

Bouw dubbel staffhouse 3, 4

Bouw triple staffhouses 5, 6, 7

Aansluiting elektra

2009

2013

2014/15

2016/20

2014/15

 

 

Segmenten van de bouw

Toelichting: het geheel van de Bruidsschat of het totaal aan investeringen dat ProTanz t.b.v. van de ‘Ineke Alberda Scholen’ doet, omvat, zoals uit bovenstaande tabel mag blijken, een viertal segmenten:

 • De terreinen,
 • De kleuterschool en toebehoren,
 • De lagere school en toebehoren,
 • De 7 staffhouses of woonhuizen voor de leerkrachten die door de overheid zijn of worden aangesteld.

Bouwwijze lagere school

Wat betreft de Lagere School. In tegenstelling tot de kleuterschool die uitéén gebouw bestaat, wordt de lagere school in gedeelten gebouwd in een aantal uitbreidingen. Zie de tabel boven.
Een lagere school in Tanzania bestaat uit 7 klassen. Iedere school moet bovendien een magazijn hebben en een kantoor voor de directeur en een kantoor de onderwijzers.
In totaal bestaat de lagere school dus uit 10 units. Units kunnen gebruikt worden voor 7x klaslokaal, 2x kantoor (directeur en onderwijzers) en 1x opslagplaats/magazijn.
Vaak worden de units als een dubbele eenheid gebouwd uit kostenoverwegingen. Dit is bv bij de eerste uitbreiding: deze bestaat uit een dubbel klaslokaal (klassen 1,2) + enkele unit, nu gebruikt als kantoor. Ook de 2e uitbreiding bestaat uit een dubbel klaslokaal (Klassen 3,4).

Uitbreiding 2015, 2016, uitbreiding 3 

De 3e uitbreiding (2015) zal ook uit een dubbele unit bestaan, waarschijnlijk bestemd voor klas 5 en 6 of klas 5 en een kantoor.

De laatste uitbreiding bestaat uit triple units (te bouwen vanaf 2016-2020).

Staffhouses

In Tanzania is het ook verplicht om naast de schoolgebouwen zorg te dragen voor de huizen van de onderwijzers.
In totaal moeten er dus 7 huizen komen, waarvan nu 4 klaar zijn.
De laatste 3 woonhuizen zullen ook als een triple-unit gebouwd worden, tussen 2016 en 2020.

 

 

 

 

Jaarverslag 2014

Stichting ProTanZ – Jaarverslag 2014

Goedgekeurd op bestuursvergadering 3 maart 2015. Definitief vormgegeven 18 december 2015


Intro

Het jaar 2014 is in velerlei opzichten een goed jaar geweest voor de Stichting ProTanZ en daarmee voor de ontwikkeling van de ‘Ineke Alberda Scholen’ in Kilangala.

Een kort overzicht:

 • De kleuterschool levert kinderen af met een hoog niveau.
 • De lijn van jaarlijkse investeringen heeft zich door kunnen zetten. De investeringen van 2013 zijn nagenoeg alle gerealiseerd. De band met de overheid, die in 2013 gestalte kreeg is door de officiële overname van de scholen is 2014 versterkt: er zijn inmiddels vier onderwijzers van staatswege aangesteld.
 • Ook in 2014 konden wij, dankzij onze sponsoren, weer opnieuw in Kilangala investeren, investeringen die in 2015 gereed zullen zijn.
 • Een groot punt van zorg blijft het in dienst nemen van de kleuterschool onderwijzers door de overheid. Zij hebben, ondanks al onze zorg niet de juiste opleiding.
 • De lagere school is nu ingesteld op het maximale aantal van 45kinderen per klas.

Inhoud

 1. Voortgang investeringen van 2013 in 2014
 2. Onze hoofd Investeringen in 2014
 3. Voortgang overheidsparticipatie in de scholen; Integratie van lagere school en kleuterschool
 4. Kwaliteit van ons onderwijs
 5. Blueprint van nieuwe ontwikkelingen
 6. Financiële activiteiten, Springkussenfeest
 7. Zorgpunten
 8. Conclusie

Uitwerking

Ad 1) Voortgang van onze investeringen uit 2013.

De investeringen die wij in 2013 initieerden, zijn alle in zijn geheel in 2014 gerealiseerd:

 • De twee schoolmeesterhuizen [staffhouses] nummers 1 [investering 2012] en 2 [investering 2013]
 • Dubbel klaslokaal, klassen 3, 4. Units 4,5 gebouwd tussen kleuterschool en unit 1 [kantoor]
 • Meubilair klassen 3 en 4: driepersoonsbanken voor 45 kinderen
 • Aanpassing, ombouw, van unit 1 tot kantoor van directeur en leerkrachten inclusief meubilair
 • Ombouw/ aanpassing kantoor van de kleuterschool tot extra klaslokaal [totaal nu 4 klaslokalen] en vermeerdering van het meubilair om 45 kinderen per jaar op te leiden. Dus equivalentie van kinderen die van de kleuterschool afkomen en kinderen die op de lagere school opgeleid worden.
 • 2 latrinegebouwen voor de lagere school, gerealiseerd einde 2014

Ad 2) Onze hoofdinvesteringen aan de ‘Ineke Alberda’ Lagere School in het jaar 2014.

Dankzij onze sponsors [zie onder] konden wij ook in 2014 een belangrijke uitbreiding aan de ‘Ineke Alberda’ Lagere School initiëren.

Op 3 juni 2014 maakte onze Penningmeester een bedrag van 22.500,00 euro over voor een totaalpakket aan investeringen voor de bouw van:

 • 2 aaneengesloten staffhouses [nummers 3 en 4] 36,939,600 Tsh. (De onderwijzers moeten in Tanzania ook een dienstwoning hebben)
 • De bouw van de fundatie van een in 2015 gepland dubbel klaslokaal 5,007,600 Tsh.
 • De egalisatie van de grond voor een groot sportveld voor de oudste kinderen van de lagere school. 6,800,000 tsh

Totale investering in 2014 48,747,200 Tsh
Dit alles geheel volgens de planning zoals beschreven in de Blueprint (zie punt 5). Deze investeringen moeten in 2015 gereed zijn.

Ad 3) Overheidsparticipatie, ontwikkeling en integratie van de beide scholen.

De overheidsparticipatie die vanaf begin 2013 daadwerkelijk op gang is gekomen met de komst van de eerste twee onderwijzers en de officiële overname in juli 2013, heeft zich ook in 2014 voortgezet. In 2014 zijn er nog 2 onderwijzers bij gekomen, waaronder de nieuwe directeur. Het aantal leerkrachten van staatswege is daarmee op vier gekomen.

De directeur voert de directie over beide scholen. Zij is dus ook het hoofd geworden van de kleuterschool. Dit alles gaat in heel goed overleg. De integratie van beide scholen tot een ‘Ineke Alberda School’ verloopt dus prima. De kleuterschool is nu officieel onder de lagere school geregistreerd. De overheid blijkt met dit alles tot nu toe een betrouwbare partner. Het maximale aantal leerlingen per klas is in 2014 vastgesteld op 45. Dit is het officiële maximale aantal leerlingen per klas volgens de Tanzaniaanse regels.

In 2013 is de lagere school met de eerste klas van start gegaan. In 2014 draaien er nu 2 klassen/groepen en er komt ieder jaar een klas bij. In overleg hebben we afgesproken dat in de eerste 2 klassen de kinderen op tafeltjes en stoeltjes les krijgen en vanaf de derde klas op drie persoonsbankjes. Inmiddels is het leerlingenaantal van de kleuterschool en de lagere school op elkaar af gestemd op 45. De kleuterschool leidt vanaf 2013 ook 45 kinderen per jaar op. Daartoe is in 2013 een extra investering gepleegd om dit mogelijk te maken.

Ad 4) Kwaliteit van het onderwijs!

Vanaf 2013 is dus de eerste groep leerlingen van onze ‘eigen’ kleuterschool rechtstreeks naar onze ‘eigen’ lagere school in Kilangala gegaan! (De kinderen hoefden dus voor het eerst niet meer naar de lagere school in Kipande, 5 km verder). Een bijzonder moment.

Over de kwaliteit van het onderwijs op de kleuterschool is al verschillende keren gesproken. Vermeldenswaard is echt dat de groep kinderen die in 2006 begonnen zijn in de allereerste kleuterklas allen doorgestroomd zijn naar de middelbare school. Dit is een unieke prestatie.

Ad 5) Blueprint of “Bruidsschat”

Tijdens mijn verblijf in maart 2014 in Tanzania bleek er behoefte, zowel bij de autoriteiten, de missieleiding, schoolleiding als bij mijzelf, aan duidelijkheid te bestaan over een aantal zaken.

 1. Wat is er precies van ProTanz te verwachten aan investeringen en wat ook niet?
 2. De situatie, invulling en bestemming van de terreinen en gebouwen?
 3. Wat is het tijdspad- en wanneer komt er een einde aan onze bemoeienissen?

 

Ad 1. Er is een lijst opgesteld die als een soort ‘Bruidsschat’ kan worden gezien van wat ProTanz al in de loop van de jaren al geïnvesteerd heeft en wat er nog te verwachten is en wat niet meer. Dit ook om al te overspannen verwachtingen te voorkomen.

Ad 2. Er is een plattegrond getekend met daarop de situatie van de bestaande gebouwen en de plaatsing van de toekomstige gebouwen alsmede de bestemming van de akkers, terreinen en velden.

Ad 3. Er is een tijdspad opgesteld met daarin een overzicht van de bouw-data en een planning van de nog te realiseren bebouwing in de toekomst, eindigend in 2020.

Dit geheel gaat als ‘Blueprint’ door het leven. Uiteindelijk zijn deze documenten met algehele instemming aanvaard door alle betrokken officiële instanties zodat er nu minder kans is op verwarring.

Een uitgewerkte vorm van de blueprint wordt bijgevoegd.

 

Ad 6) Financiële ontwikkeling en sponsoractiviteiten 2014.

De schrijfactie eind 2013 heeft toch resultaat opgeleverd:

 • De protestantse gemeente Middenbeemster is bezig met een inzamelingsactie. Resultaat bekend in 2015.
 • Verder heeft ook de diaconie van de Protestantse gemeente Zaandam, mede dankzij deze schrijfactie, een aanzienlijk bedrag overgemaakt.
 • Een aparte vermelding verdient de Vastenactie van de VGH-diaconie te Hilversum. Zij brachten een bedrag van 1800,00 euro op.
 • Ook kregen wij een onverwachtse donatie van een [onbekend] Hervormd Weeshuis.
 • Daarnaast was er de geweldige inbreng van de Diaconie Wormerveer. Helaas is dit waarschijnlijk het laatste jaar dat zij voor ons inzamelen?
 • Ook mochten wij een aantal aanzienlijke particuliere giften ontvangen naast de inbreng van enkele vaste donoren.

Springkussenfeest te Lollum augustus 2014

Belangrijk is dit jaar ook het springkussenfeest in Lollum geweest. Het bracht naast een goede opbrengst ook een aanzienlijke naamsbekendheid in Friesland te weeg. Ook zijn er daardoor goede contacten met de pers gelegd. Het festijn werd gesponsord door een aantal bedrijven in Friesland. Ook werden sponsorgelden bijeengebracht door een plaatselijke vrouwenclub en de diaconie van de PKN te Lollum.

Ook in 2015 wordt er waarschijnlijk een springkussenfeest georganiseerd. Nadeel is wel dat de organisatie een groot beslag legt op de te besteden tijd en energie van de coördinator.

Ad 7) Zorgpunten

 • Kunnen wij dit investeringsniveau volhouden? Voor ieder dubbeltje moet gevochten worden. Lichtpuntje is dat wij van 2016 af geen budget meer hoeven te bekostigen voor de kleuterschool. [Dat scheelt ons 5000,00 euro per jaar]. de kosten zijn dan voor de overheid. In 2015 moeten wij dus nog voor het laatst de exploitatie van de kleuterschool verzorgen.
 • Andere zorgpunten: Lage euro ten opzichte van dollar; sterke inflatie. Hoe verloopt de ontwikkeling bij de VTC? Deze school bouwt onze lokalen, maar kampt zelf met een leerlingen te kort.
 • Punt van grote zorg blijft een aanstelling van de kleuterschoolonderwijzers die niet de goede opleiding blijken te hebben. Deze onderwijzers zijn vanaf 2007 door ons aangesteld en opgeleid. Zij hebben allen een goede scholing gehad tot kleuterschoolonderwijzer bij een opleidingsinstituut in Morogoro bij Dar Es Salaam. Dit was voldoende tot het moment dat kleuterscholen verplicht werden in Tanzania (rond 2010). Sinds die tijd moeten kleuterschoolonderwijzers dezelfde opleiding hebben als lagere schoolleerkrachten. Daar voldoen onze onderwijzers dus niet aan, zij kunnen dus niet door de overheid worden aangenomen. Ontslaan van deze mensen is echter niet aan de orde.

Ad 8) Conclusie

 • De samenwerking met de overheid loopt tot nu toe zeer goed.
 • De integratie van kleuterschool en lagere schoolloopt zeker naar wens.
 • De ontwikkeling in Kilangala van nieuwe investeringen in ruimte en tijd hoeft geen probleem meer op te leveren dankzij de blueprint-opzet.
 • Tot nu toe hebben wij ieder jaar opnieuw kunnen investeren, dus ook in 2014 (mede dankzij het verdubbelingsprogramma van de ZZG).
 • De ‘Ineke Alberda Scholen’ zijn zeer zegenrijk voor het dorp Kilangala.

 

 

 

 

Naar Tanzania!!

Het is weer zover: in januari 2016 ga ik, vergezeld van een vriend, naar Kilangala in Tanzania. We blijven zo’n 5 weken aldaar. Begin 2014 ben ik er voor het laatst geweest. Helaas lukte het wegens allerlei omstandigheden in 2015 niet om daar naar toe te gaan, maar nu zit alles in de pijplijn. Tickets zijn besteld, inentingen geregeld en nog veel dingen meer.

Wat ga ik daar doen?

Allereerst natuurlijk iedereen begroeten en kijken hoe alles er gaat met de ‘Ineke Alberda Scholen’. Hoe ver staan de investeringen? Kennismaken met de onderwijzers die er sinds 2014 bij gekomen zijn.

Ik heb 2 hoofddoelen:

 1. Met de overheid regelen hoe zij de onderwijzers van de kleuterschool in dienst nemen, nu zij de hele school in 2013 officieel overgenomen hebben. Onze hulp bij de exploitatie van de kleuterschool is dit jaar volgens afspraak gestopt. De exploitatie van de scholen valt nu geheel onder verantwoordelijkheid van de overheid. Wij bouwen de school volgens plan verder af.
 2. Mijn andere hoofddoel is het opstellen van een begroting van alle nog te maken kosten om de ‘Ineke Alberda Scholen’ in zijn geheel af te bouwen, dus uit te rekenen hoeveel gelden er nog nodig zijn om de scholen definitief aan de overheid over te dragen.

Dat laatste doel moet de basis vormen voor een plan om de volgende jaren een actie te organiseren om in een grote slag alle nog benodigde financiën bij elkaar te krijgen.

Al met al een druk programma dus. Maar wel belangrijk voor de toekomst van ProTanz. Ik houd u op de hoogte.

Herman Hendricks

 

Investering 2015: twee nieuwe lokalen

Investering 2015 voor de ‘Ineke Alberda Scholen’ in Kilangala, Tanzania: 2 nieuwe lokalen

Het totale project

U weet dat wij als Stichting ProTanZ een kleuterschool en een lagere school in Kilangala, Tanzania bouwen. Het totale project bestaat uit een grote kleuterschool van 4 klassen en een lagere school met totaal 10 lokalen. Daarnaast komen er in totaal 7 onderwijzerswoningen, een sportveld, speelvelden en toiletten. Aan de school is een grote akker verbonden waarop de mais verbouwd wordt die gebruikt wordt voor de bijvoeding van de kinderen op de kleuterschool.

Reeds gerealiseerd

Van dit project is al een groot deel gerealiseerd:

 • De kleuterschool in 2008
 • Lagere school: 5 lokalen, resten nog 5 lokalen
 • 4 onderwijzerswoningen, resten nog 3 huizen
 • Sportveld in aanleg

Investering 2015

Dit jaar hebben wij opdracht gegeven voor de bouw en inrichting van 2 lokalen voor de lagere school: lokalen 6 en 7. De eindstand komt dan na de realisering in 2016 op 7 lokalen. Tevens hebben we dit jaar de opdracht gegeven voor de aanleg van de funderingen van de nog 3 overblijvende lokalen en huizen.

Als de 2015 investering dus in 2016 klaar is liggen de contouren van het hele complex vast in de rode grond van de Kilangalese aarde.

Wetenswaardigheden

Inmiddels heeft de overheid in juli 2013 de school officieel overgenomen. Dat betekent dat wij niet meer voor de exploitatie hoeven zorg te dragen, maar ‘alleen’ nog voor de hardware zorgen; dus de bouw van de huizen en klassen. De onderwijzers worden door de overheid aangesteld en alle leermiddelen worden door de overheid vergoed. De overname garandeert het voortbestaan van de school. Wij zouden nooit tot in lengte van dagen de school kunnen blijven financieren.

We hopen dat de hele school voor 2020 gereed is.

Kinderen in Kilangala

Tien jaar geleden kon er nog geen een kind in Kilangala naar school. Nu lopen er al meer dan zo’n 250 leerlingen rond. Straks krioelt het er van de kinderen.

Bijdragen

Dit alles kunnen wij doen dankzij onze sponsors. Over enkele grote sponsors zie andere bijdragen. Maar hier wil ik ook nog even de mensen bedanken die ons hebben ondersteund met hulp en giften.

Alle ondersteuning is ons dierbaar. Mocht u ons willen helpen dan kunt u een bijdrage storten op onze bankrekening:

IBAN: NL76 RABO 0115 2612 65 , t.n.v. Stichting Protanz te Wormer

Sponsoren

Stichting KOOK, Alkmaar [ http://www.kook-alkmaar.nl ],

Zonder sponsoren kunnen wij niet ons werk in Tanzania doen. Daarom zijn we ontzettend blij dat wij op 5 december een bedrag van 5000,= euro van de stichting K.O.O.K. uit Alkmaar ontvingen. Een geweldig Sinterklaascadeau!

De stichting KOOK exploiteert een kringloopwinkel/loods in Alkmaar waarvan de opbrengst van de verkoop geheel ten goede komt aan projecten in de derde wereld. Iedere maand organiseren zij een speciaal doel: ‘het project van de maand’. In november was de opbrengst bestemd voor de Stichting ProTanZ , 5000,= euro dus. (Zie ook de foto’s genomen bij de introductie van ons project van de maand, 7 november 2015)

Wij zijn enorm blij met de stichting KOOK, die zulk geweldig werk doet, en we zijn vanzelfsprekend ontzettend blij met het bedrag.

 

Stichting ZZG, Zeist [ http://www.zzg.nl/ ]

We hebben al eens meer de trompet geblazen over het Zeister Zendingsgenootschap, een organisatie op het gebied van de zending en ontwikkelingssamenwerking, gestoeld op de eeuwenoude traditie van de Hernhutters.

Het ZZG ondersteunt ons vanaf onze oprichting met raad en daad en verdubbelt jaarlijks onze eigen sponsorgelden tot een bepaald maximum. Het ZZG is natuurlijk voor ons van levensbelang. Ook dit jaar hebben zij onze sponsorgelden verdubbeld. Hartelijk bedankt. Lang leve het ZZG!

Welke Investering wij dit jaar doen met deze gelden aan de ‘Ineke Alberda Scholen’ in Kilangala, Tanzania leest u in een apart stukje.