Er gebeurt veel op de ‘Ineke Alberda Scholen’

Er gebeurt veel op de ‘Ineke Alberda Scholen’. Op de lagere school wordt ieder jaar een nieuwe klas in gebruik genomen. Dit jaar (2018) is dat klas 6 door groep 6. Volgend jaar hopen wij dat klas 7 geopend kan worden. In 2013 werd officieel klas 1 in dienst gesteld. Bij een nieuwe klas hoort ook een nieuwe leerkracht. Ook die is er dit jaar gekomen. Er zijn nu in totaal 6 leerkrachten op de lagere school, waarvan er een steeds op studie is.

leerkrachten lagere school 1
leerkrachten lagere school 1

leekrachten beide scholen
leerkrachten beide scholen

 

Op de kleuterschool is ook een nieuwe onderwijzeres gekomen . zij vervangt meester Christoffer, die elders werk heeft gevonden. De nieuwe juf bevalt goed. Zij doet ook mee aan het onderwijsprogramma dat wij voor de onderwijzers van de kleuterschool verzorgen om hun middelbare school certificaat te halen.

nieuwe onderwijzeres kleuterschool
nieuwe onderwijzeres kleuterschool


leerkrachten kleuterschool

Er wordt ook druk gebouwd. Op de laatste 3 staffhouses wordt nu het dak gelegd. Op de foto is men bezig de dakspanten aan te brengen. Als deze 3 huizen klaar zijn dan zijn alle woningen voor de leerkrachten van de lagere school voltooid.

dakspanten op huizen
dakspanten op huizen

Een leuke ontmoeting

Een tijdje geleden had ik een leuk gesprek met een ouder echtpaar in lijn 9 naar de Middenweg in Amsterdam. Nu ja, ouder? Een paar jaar ouder dan ik. Na een tijd  krijgen we het, via het werk dat je deed, over ProTanZ en dus over het ‘Ineke Alberda’ Scholenproject in Tanzania. Zij werden er heel enthousiast over en wilden er alles over weten. Zij vonden ook dat kleinere projecten zoals het onze een veel groter impact heeft dan die giga- instellingen, waarbij je niet weet  waar je geld blijft.

Zij zouden nog iets storten op onze rekening, maar dat heb ik nog niet na kunnen kijken.

In ieder geval, fijn, dat mensen zo mee willen denken en nog enthousiast kunnen zijn.

En zo fijn, zo’n onverwacht gesprek op een zondag in lijn 9 te Amsterdam.

Volop bezig met de actie ‘De laatste slag’

Deze week zijn we volop gestart met de actie ‘De laatste slag’. Hiermee willen we in één keer alle benodigde gelden bijeenbrengen om de ‘Ineke Alberda Scholen’ in een keer geheel te kunnen voltooien. Dit is dus meteen de laatste keer dat wij geld inzamelen voor het scholenproject in Kilangala, Tanzania.

Mocht u de ‘Ineke Alberda Scholen’ een goed hart toedragen of vindt u het gewoon een sympathiek project, dan staat het u vanzelfsprekend vrij om een bedrag te storten op onze bankrekening.

Wij verwachten dat het gehele project in 2019 voltooid zal zijn.

Financieel jaaroverzicht 2017

Korte toelichting bij financieel jaarverslag 2017

De inkomsten hebben in 2017 in het totaal 6322,59 euro bedragen, waarvan 2610,00 door particulieren en 3702,37 euro door instellingen als diaconieën, acties, collectes e.d.

Een aparte vermelding daarbij verdient de subsidie van de ZZg, onze belangrijkste sponsor, die een bedrag stortte van 10.200,00 euro. Dit bedrag is hun deel in de totale kosten van de actie ‘De laatste slag’, welke de gehele afbouw van de school behelst, alsmede de extra kosten voor de salarissen en studiekosten voor de kleuterschool onderwijzers. (zie hiervoor het jaarverslag 2017).

Hiermee komen de totale inkomsten in 2017 op 6322,59 euro. Met het saldo over 2016, bedraagt het grand-totaal over 2017dus 17.577,26 euro.

Bij de uitgaven valt de post van 3.870,00 euro op. Deze is bestemt voor de weer indiensttreding van de kleuterschoolonderwijzers. Het resterende saldo wordt gereserveerd voor actie ‘De laatste slag’ in 2018. Zie hiervoor het Jaarverslag 2017.

Financieel Overzicht 2017 rekening courant Stichting ProTanZ
         
Ontvangsten                     €   Uitgaven  €
         
Saldo RABO per 31-12-2016 1.064,87   Diverse Bankkosten 150,55
      Storting naar ZZG / Kilangala Miss. 3.870,00
Giften Particulieren 2.610,00      
Giften Instellingen, Diaconieën 3.702,39      
Storting ZZG 10.200,00      
         
Aanvulling Spaarrekening 0,00   Saldo per 31-12-2017 13.406,71
  +————-     +————-
Totaal 17.577,26   Totaal 17.577,26
 
Financieel Overzicht 2017 bedrijfsspaarrekening Stichting ProTanZ
         
Ontvangsten  €   Uitgaven  €
         
Saldo RABO per 31-12-2013 0,24      
Rente over 2016 8,21      
Rente over 2017 0,01   Saldo per 31-12-2014 8,46
  +————-     +————-
Totaal 8,46   Totaal 8,46

 

Jaarverslag 2017: Voortgang op de ingeslagen weg: het einddoel komt in zicht

Stichting ProTanZ
jaarverslag 2017 opgesteld door Herman Hendricks, coördinator
goedgekeurd, bestuursvergadering, vrijdag 23 maart 2018

Jaarverslag 2017: Voortgang op de ingeslagen weg: het einddoel komt in zicht

In 2017 zijn een aantal initiatieven uit 2016 voortgezet en/of gerealiseerd. Hieronder volgt een overzicht:

In gebruikstelling Uitbreidingsfase 3 [start december 2015]:
het dubbel klaslokaal met de klassen 5 en 6 (units 6 en 7).

In december 2016 werd de laatste hand gelegd aan uitbreidingsfase 3, het dubbel lokaal met de klassen 5 en 6 (Units 6 en 7).

In januari 2017 werd klas 5b gebruik genomen door groep 5 van de lagere school. Tevens zorgde het Educational Department voor een nieuwe onderwijzer, sinds 2013, de 5e in rij.

Om even de continuïteit van het ontwikkelingsproces van de school te illustreren: in januari 2018 is klas 6 geopend en is er een nieuwe leerkracht van overheidswege aangesteld voor groep 6.

Verdere opbouw Uitbreidingsfase 4a (voortgang investering 2016):
het Triple-Lokaal, voor klas 7, een kantoor en een magazijn (units 8, 9 & 10)

De grote investering die wij in 2016 pleegden ten behoeve van de aanschaf van de benodigde bouw materialen heeft in 2017 geresulteerd in de opbouw van het triple-lokaal tot en met het dak. Dit triple-lokaal is bestemd voor klas 7, een opslagruimte en een vergaderlokaal. Het zal in 2018 worden afgebouwd. Dit triple-lokaal is de laatste uitbreiding van de school.

Verdere opbouw uitbreidingsfase 4b (voortgang investering 2016):
De 3 laatste staffhouses van de in totaal 7.

Uit dezelfde grote investering uit 2016 zijn de laatste 3 staffhouses opgebouwd tot aan het dak. Wanneer deze huizen in 2018 afgebouwd zullen zijn, zal voor alle leraren een huis beschikbaar zijn.

Voortgang op de ingeslagen weg van de ‘blueprint’ in 2014.

Dit alles laat zien dat wij gestadig het spoor volgen van de weg die wij in 2014 insloegen bij de presentatie van de blueprint. Deze blueprint visualiseerde de stand van zaken van dat moment, maar schetste bovendien een tijdspad voor de dan toekomstige voortgang van bouw en bouwkosten en verdere ontwikkelingen betreffende het gehele project.

Einde 2017 zijn nagenoeg de onderdelen van de gehele school of gebouwd, of in een ver gevorderd stadium van afbouw.

‘De laatste slag’: activering van het plan om onze laatste doelen te realiseren op 13 november 2019

Dit leidde er toe dat wij in 2017 het plan opvatten om in een keer de benodigde middelen/financiën te kunnen verwerven, teneinde de gehele school in 2019 te kunnen voltooien. Wij hebben ook al een punt op de horizon gezet waarin dit alles gerealiseerd zou moeten zijn, namelijk 13 november 2019, dat is de geboortedatum van onze Stichtster, Ineke Alberda, naar wie de scholen ook vernoemd zijn.

Wij noemen dit plan ‘actie De laatste slag’.

in de loop van 2017 heeft dit plan langzamerhand handen en voeten gekregen. in 2018 hopen wij, dat het geactiveerd gaat worden. Het is bedoeld als een grote sponsoring actie om in een keer alle benodigde gelden verkrijgen, zodat het gehele project, in 2018, met alles er op en er aan, geheel kant en klaar zal zijn.

Terugzien in tevredenheid, maar er zijn ook hindernissen.

Al met al mogen wij tevreden terugzien op het jaar 2017. Toch waren er ook hindernissen te overwinnen die de voortgang van het gehele proces hebben vertraagd.

De grootste hiervan was het feit dat, zonder dat wij daarvan afwisten, de onderwijzers van de kleuterschool hun werk hadden neergelegd sinds januari 2017. Wij kwamen er pas achter toen een groep mensen uit Nederland in oktober de school in Kilangala bezochten.

De achtergrond van dit alles komt uit begin 2016 toen de directeur van het Educational Departement in Namanyere de kleuterschoolonderwijzers in dienst had genomen. Dit was toen een grote mijlpaal voor ons: eindelijk ook de kleuterschool onderwijzers en daarmee de gehele kleuterschool onder de vlag van de overheid.
Maar wij hadden daarbij niet op de nieuwe president van Tanzania gerekend: zijn beleid kenmerkt zich door een strenge anticorruptie instelling. Daarbij geldt ook een order dat alle ambtenaren die geen middelbare schoolopleiding bezitten, ontslagen moeten worden. Ook onze onderwijzers konden daar nog niet aan voldoen, zodat zij, hoewel aangenomen, met een weer ontslagen werden en dus nooit een salaris ontvingen.

Zij hebben bijna een jaar nog doorgewerkt, pas in januari 2017 legden zij het werk neer. In plaats van dat zij ons daar van het begin of aan op de hoogte hadden gesteld, moesten wij het dus horen van een groep mensen die daar op bezoek waren. Hadden wij dit geweten, dan hadden wij direct maatregelen kunnen nemen. Nu kon dat pas nadat er al veel kwaad geschied was. Blijkbaar blijft er toch altijd een communicatievertraging en ook wel een cultureel verschil. Je hangt niet altijd graag de vuile was buiten.

Het heeft ons veel inspanning gekost om dit alles op te lossen. Veel dank zijn wij hierbij verschuldigd aan Flip de Haan die in 2017 in Kilangala aanwezig was. Samen met hem hebben wij de onderwijzers een kans geboden om alsnog parttime een middelbare school opleiding te volgen. Deze wordt verzorgd door de leraren van de nabij gelegen middelbare school. Zij krijgen les in de middaguren.
Uiteindelijk leidt deze cursus er toe dat zij in 2019 hun middelbare school certificaat kunnen behalen.
Wij, als Protanz betalen deze opleiding. De kosten die hiermee gepaard gaan moeten worden gefinancierd uit de opbrengsten van de actie ‘De laatste slag’.

Uiteindelijke toch een goed jaar!

Ondanks de bovengenoemde tegenslag kunnen wij 2017 markeren als een voorspoedig jaar waarin we een grote stap nader zijn gekomen bij ons uiteindelijk doel, de overdracht van de ‘Ineke Alberda Scholen’ in 2019 aan de overheid.