ANBI (Agemeen Nut Beogende Instelling) Belastinginformatie

De belastingdienst heeft de Stichting ProTanz gekenmerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling.

Dat betekent dat over giften, schenkingen, donaties, legaties, enz. de schenker het gegeven bedrag kan aftrekken van de Inkomstenbelasting of Vennootschapsbelasting. Ook ProTanz zelf hoeft over de giften geen belasting te betalen.
 

 1. De naam van de instelling

  Stichting ProTanZ

 2. Fiscale gegevens

  RSIN nummer: 8151.23.954
  Akte van oprichting: 11.10.2005, KvK Friesland 01110603
  Inschrijving handelsregister: 18.10.2005

 3. Contactgegevens

  Website: www.protanz.nl
  Email: stichtingprotanz@gmail.com ; hermandhendricks@outlook.com

  Bankrekeningnummer: 1152.61.265, Iban–nummer NL76RABO0115261265 [t.n.v. Stichting Protanz te Wormer eventueel onder vermelding van een speciaal doel]
  Postadres secretariaat: Zaandammerstraat 40, 1531 DR Wormer
  Postadres coördinator: Herman Hendricks, Binnenweg 3A, 7943 KK Meppel

 4. Doelstelling

  Volgens de statuten van de stichting is de doelstelling: Bevordering van educatie in het gebied ten noorden van Sumbawanga in de provincie Rukwa, Tanzania. Nadere bepaling: ondersteuning van het werk van Herman Hendricks en Ineke Alberda voor hun educatieve werk in Kilangala, Tanzania

 5. De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

  – Met behulp van de plaatselijke bevolking de behoefte t.a.v. educatie bepalen
  – Vandaar klein naar groter en eventueel nog uitgebreider educatievormen initiëren
  – Olievlekwerking
  – Geen Nederlandse school, maar het onderwijs moet ten dienste voor de plaatselijke bevolking zijn
  – Het rekruteren en opleiden van leerkrachten geschiedt vanuit de plaatselijke bevolking
  – Bij vergroting van het educatie aanbod contact zoeken met de plaatselijke en provinciale overheden t.a.v. educatie
  – De overheid moet participeren, wij moeten ons op den duur terugtrekken
  – Geen eeuwigdurende bemoeienis, wij werken naar een einddatum
  – Hoofdstrategie: wij werken via groeidiamant-principe, ieder jaar of periode een volgende stap naar uitbreiding

 6. De bestuurssamenstelling [zie ook kopje bestuur op de hoofdpagina van de website]

  voorzitter: dhr. J. Hoekstra
  secretaresse: Mevr. G. Bak-Battum
  penningmeester: deze functie is helaas vacant door het overlijden van Dhr. H. Oosterhof, tijdelijk waargenomen door Mevr. Bak-Battum
  algemeen lid: Mevr. N. Nieuwenhuis
  algemeen lid: Dhr. T. Blom
  coördinator: Dhr. H. Hendricks, belast met alle uitvoerende taken

 7. Het beloningsbeleid van de stichting

  – Alle inkomsten, uitgezonderd de noodzakelijke bankkosten komen geheel ten goede aan de bouw van de school in Kilangala.
  – De bestuursleden werken geheel pro deo, oftewel om niet. Ook de noodzakelijke reizen naar Kilangala, Tanzania, worden door de bestuursleden zelf betaald. Er is dus geen onkostenvergoeding.
  – De benodigde gelden voor de realisatie van het project in Kilangala worden verkregen door middel van sponsoring en donaties van zowel particulieren als instellingen, verdubbelingsacties, activiteiten, collectes en voorlichtingsbijeenkomsten.

 8. Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

  November 2005, Herman en Ineke vestigen zich in Kilangala, wat kunnen wij doen?
  Januari 2006, opzet kleuterklas met 16 leerlingen o.l.v. Ineke en een plaatselijke assistent.
  15 maart 2006, Ineke Alberda overlijdt plotseling. Wat gaat er met de kleuterklas gebeuren?
  November 2006, de kleuterklas blijkt nog te bestaan en is zelfs gegroeid o.l.v. assistent Christoffer. In overleg met de missieleiding besluiten wij als ProTanZ een vaste kleuterschool te bouwen, uitgevoerd door een plaatselijke vakschool. De naam van de school zal ‘Ineke Alberda School’ zijn.
  Januari 2007, start bouw van kleuterschool in Kilangala met 4 klassen voor diverse leeftijden. Eveneens een keuken voor de schoolpap en toiletten.
  Januari 2008, opening van de kleuterschool met 40 kinderen en vier lokale onderwijzers
  2008-2011, opleiding van de leerkrachten tot officiële kleuterschoolonderwijzers
  2009, verzoek van de bevolking tot stichting van een lagere school. Voorwaarden, groeischool, contact gezocht met de overheid. Aanschaf schoolterrein.
  2011, er zijn 3 klassen klaar gebouwd door de vakschool. Overheid doet niets.
  2013, overheid levert eindelijk de eerste onderwijzers voor de lagere school.
  Juli 2013, de overheid neemt de gehele lagere school over. De officiële naam wordt ‘Ineke Alberda, Shule ya Msingi’ (primary school). De overeenstemming met de overheid luidt dat wij de lokalen en huizen zullen bouwen en de overheid zorgt voor de onderwijzers, schoolvoering e.d.
  2014, blueprint en een tijdslijn waarin de verdere uitbouw van de school wordt bepaald.

  2014-2019, bouw van in totaal 10 klassen, 7 schoolmeesterhuizen, recreatie- en sportvelden, schoolakker.
  November 2019, voltooiing van het gehele scholencomplex, incl. de kleuterschool, keuken, toiletten, de lagere school met 10 lokalen, schoolplein en poort, 7 schoolmeesterhuizen, speelvelden, speeltuin, sportvelden, grote schoolakker (voor de verbouw van maïs t.b.v. pap voor de kinderen), watermanagement (om modderstromen vanuit de berg op te vangen), elektriciteit, waterleiding, opleiding en vervolgopleiding onderwijzers van de kleuterschool.

  13 november 2019, feestelijke openening van de ‘Ineke Alberda’ school met meer dan 500 leerlingen. NB, de leerlingen die nu afzwaaien is de eerste groep die vanaf de kleuterschool op de ‘Ineke Alberda’ school hebben gezeten. Deze kinderen gaan voor 95% naar de ‘Secundary school’! De overheid neemt nu het gehele complex over inclusief de financiering van de kleuterschool met de onderwijzers.

 9. Financieel overzicht rekening courant Stichting ProTanZ 2018, nog opgesteld door onze penningmeester Hans Oosterhoff

 

 ONTVANGSTEN

 

 

 UITGAVEN

 

 Bedragen in €

 

 

 Bedragen in €

 

 Saldo RABO per 31-12-2017

13406,71

 

Diversen bankkosten

187,47

 

 

 

 

 

 Giften particulieren

9730,00

 

Storting Kilanga missie via ZGG verdubbelingsactie tbv Ineke Alberda School ‘laatste slag’ trippel klaslokaal, 3 schoolmeesterhuizen, onderwijzerssalarissen, kleuterschool en opleiding

18495,00

 Giften diaconiën etc.

6281,15

 

 

 

 

 

 

 

 Saldo RABO oer 31-12-2017

 10735,39

 

+—————— 

 

 

 +——————

 Totaal

29417,86

 

 

 29417,86

  

Toelichting:

Het Jaar 2018 kenmerkt zich, evenals dit in 2017 al het geval was, door een afnemende bereidheid bij oude sponsoren om te doneren en de toenemende inspanning om mogelijke nieuwe sponsors te activeren. Na 12 Jaar ontwikkeling van de ‘Ineke Alberda Scholen’ is er een duidelijke vermoeidheid aan het ontstaan om nog aan dit Project  deel te nemen.

Daarom is in dit jaar 2018 het idee van eind 2017 tot ontwikkeling gekomen om nog met een allerlaatste actie in een keer de laatste benodigde gelden te vergaren om de gehele school volgens de blueprint uit 2014 af te bouwen. De school zou dan in nov. 2019 helemaal klaar moeten zijn en dan definitief overgedragen worden aan de overheid.

De actie hebben we ‘de laatste slag’ genoemd. De school moet teneinde komen. De precieze datum wordt vastgesteld op 13 november 2019, de geboorte datum van onze stichtster Ineke Alberda.

In 2017 waren de contouren van de blueprint reeds voltooid. Van het laatste lokaal in aanbouw, het ’triple lokaal’ en de laatste 3 schoolmeesterhuizen zijn de muren de muren opgebouwd en de golfplaten gelegd. Rest nog de afbouw en de finishing touche van het geheel.

De totale opbrengsten aan giften van onze acties bedragen in 2018: 16.011,00 euro. Dit bedrag is bestemd voor de afbouw, het is vermeerderd met 2.484,00 euro bestemd voor de betaling van de leerkrachten op de Kleuterschool inclusief hun benodigde extra opleiding.

De totale som van de overgemaakte gelden bedraagt derhalve 18.495,00 euro. De overmaking verloopt via de ZZg , te Zeist, die nauw aan ons verbonden is en diverse malen onze opbrengst verdubbeld heeft. Zij kunnen een betere transitie koers verwerven van de euro naar de TSH.

Voor 2019 zien wij uit naar de definitieve overdracht van de school aan de overheid.

Herman Hendricks, Coördinator ProTanZ

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *